Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Symbol přeškrtnuté popelnice

Na každém elektrospotřebiči, jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, u prodejců elektra, v servisech, existují také malé kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umisťované v místech určených pro separovaný odpad.  Dále je v některých obcích sbírají sbory dobrovolných hasiči, zapojení do projektu Recyklujte s hasiči. 

Místo zpětného odběru elektrozařízení můžete vyhledat zde.

Zařízení, které bylo uvedené na trh do 13. srpna 2005, se označuje jako tzv. „historické elektrozařízení“ a nemá uvedené značení. Nicméně je potřebné, po skončení jeho používání, jej odevzdat také na místa zpětného odběru uvedená výše.