Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Spotřebitelé Fungování kolektivního systému

Fungování kolektivního systému

Výrobcům elektrických a elektronických zařízení, tedy těm, kdo jako první uvádějí na trh elektrozařízení na území ČR, stanovila povinnost po ukončení jejich životnosti zajistit jejich zpětný odběr, zpracování a recyklaci novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005. Tuto zákonnou úpravu nahradil s účinností od 1. 1. 2021 nový zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Z důvodu společného plnění zákonných povinností si výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a.s. jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím své povinnosti nejen plní, ale zároveň i kontrolují jejich splnění, protože jejich odpovědnost ani v rámci společného plnění nezaniká.

ELEKTROWIN a.s. se od té doby stará o zajištění sběru, přepravy a ekologickou recyklaci všech skupin elektrozařízení a zajišťuje i plnění povinností daných zákonem provozovatelům fotovoltaických elektráren.

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. je založen na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Smlouvy s výrobci jsou stejné pro akcionáře i pro další přidružené výrobce.

Evidenční číslo kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. je KH001/05-EC2. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027.

Výše recyklačního příspěvku pro jednotlivé kategorie EEZ je stanovena pro všechny účastníky kolektivního systému ELEKTROWIN a.s. stejně.

Společnost je založena jako nezisková, tzn. že mezi akcionáře není rozdělován případný zisk.

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systém zodpovídá nejen výrobcům elektrozařízení, se kterými uzavřel smlouvu a za které plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, ale i Ministerstvu životního prostředí, kterému o své činnosti předkládá každoročně roční zprávu, a to vždy nejpozději do 30. 6. následujícího roku.